EFI SPA HOTEL - Ubytovací řád a storno podmínky

e-Finance EU, a.s., IČ: 03178307
se sídlem Bratislavská 234/52
602 00 Brno
hotelová část EFI SPA Hotel**** Superior
28. října 1903/23, 602 00 Brno

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. EFI SPA HOTEL (dále jen „hotel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí (dále jako „klient“ nebo „host“). Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15 hod. do 23.59 hod. hod. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.
 4. Klient, který trvá na ubytování před 09.30 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl hotel s klientem jinak.
 5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11.00 hodin ve všední dny a do 12.00 hodin o víkendu. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 hod., popř. 12.00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi hotelem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si hotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si hotel vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi hotelem a hostem.
 6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.
 7. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 8. Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby předem, a to v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den příjezdu před nastoupením k pobytu.
 9. Hotel si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 10. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby, dále neubytovat klienta který manipuloval s rezervačním systémem za účelem dosažení vyšší slevy za ubytování, a dále odmítnout ubytování klienta dle rozhodnutí vedoucího recepce bez udání dalšího důvodu.
 11. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby předem, a to v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den příjezdu před nastoupením k pobytu.
 2. V případě, že klient obdržel od hotelu voucher na slevu, je klient povinen hotelu předložit voucher při přihlášení. V případě nepředložení voucheru a neumožnění scanu QR kódu je hotel oprávněn žádat a klient je povinen zaplatit doplatek do plné výše aktuální ceny ubytování.
 3. Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty. Rezervace se pro hotel stává závaznou až po obdržení úhrady platby na účet hotelu. Hotel je oprávněn si částku ve výši 100 % z celkové ceny rezervace inkasovat z platební karty, jejíž číslo klient zadá při rezervaci.
 4. Hotel účtuje platbu ve výši 100 % z celkové ceny rezervace předem. Platba bude stržena z platební karty zadané při rezervaci pobytu.
 5. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 18:00 hodin dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace bezplatné.
 6. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Hotel naúčtuje 100 % z celkové ceny rezervace.
 7. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny rezervace.
 8. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 9. V případě, kdy klient neuhradí na výzvu cenu za ubytování je hotel oprávněn klientovi ukončit pobyt, zamezit přístupu do budovy hotelu a odmítnout poskytování dalších služeb. Hotel je dále oprávněn ukončit pobyt takovému klientovi, který se chová v rozporu s tímto ubytovacím řádem či dobrými mravy.
 10. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději do 18 hodiny dne který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování.
 11. Na skupinové rezervace se vztahují individuální platební a storno podmínky.
 12. Hotel je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 100 € či ekvivalent v CZK za nadměrné znečištění pokoje, které host zanechá po ukončení ubytování. Hotel je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje, přičemž je Hotel oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

III. Zodpovědnost hotelu a klienta

 1. Hotel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části hotelu podle obecně závazných předpisů.
 2. Hotel poskytuje hostům bezpečnostní trezory, do kterých doporučuje uložit cennosti.
 3. Hotel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 4. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 5. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 6. Podmínky pro praní prádla hostů: Hotel si vyhrazuje odmítnout ošetřit prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Čistírna nenese odpovědnost za narušené vybarvení, knoflíky či ozdobné spony poškozené během čistícího procesu. Náhrady škody či ztráty vzniklé vinou čistírny může dosáhnout maximálně pětinásobku ceny za čištění nebo praní uvedeného prádla.
 7. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem v garážích nebo parkovištích hotelu třetím osobám. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby.
 8. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 9. Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál hotelu.

IV. Stravování a prodej alkoholických nápojů

 1. Klientům není dovoleno v prostorách hotelu konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v hotelu.
 2. V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty hotelu.
 3. Klient není oprávněn vnášet do pokojů alkoholické nápoje nebo jakékoliv jiné potraviny zakoupené jinde, než v prostorách hotelu.
 4. Klient je povinen seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci nebo vedoucímu odbytového střediska - restaurace.
 5. Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 6. Hotel poskytuje snídaně, obědy a večeře v restauraci hotelu v časovém rozmezí určeném provozním řádem hotelu. Mimo vyhrazený čas pro obědy a večeře může host požádat personál o občerstvení, které se mu připraví podle možností kuchyně.
 7. Roomservis – pokojová služba je poskytována v hotelu pro ubytované hosty dle pravidel a cen uvedených na nabídkovém lístku roomservisu. Roomservis mohou využít hosté, jež mají v hotelu otevřený účet, dle pravidel o garanci plateb. Konzumace, jež je vyúčtována na hotelový účet hosta, musí být podepsána hostem. Hotovostní platby roomservisu jsou možné pouze na pokladně v restauraci nebo lobby baru hotelu předem a v běžné otevírací době.

V. Všeobecně platné ustanovení.

 1. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazeno lobby hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase od 08.00 h do 22.00 h. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 2. V pokoji a společenských prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení hotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V hotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Klient je povinen používat elektrické přístroje či jiná elektronická zařízení či tato zařízení nabíjet pouze v přítomnosti klienta. Za elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení se ve smyslu tohoto řádu považují zejména, nikoli však výlučně také nabíječky na spotřební elektroniku (telefony, tablety, PC, nabíjecí baterie – na elektrokola, koloběžky, drony, svítilny), přičemž všechny klientem vnesené a k elektrické síti hotelu připojované elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení nesmí být poškozená a musí být označeny značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE) a být označeny těmito údaji:

a) jmenovitým napětím nebo jeho rozsahem,

b) jmenovitým příkonem nebo proudem,

c) jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce, d) údajem o modelu nebo typu,

e) třídou ochrany před úrazem elektrickým proudem,

f) krytím spotřebiče IP XX,

g) jmenovitým proudem předřazené pojistky,

h) údajem o prostředí, kam je spotřebič určen.

 1. Klient, který v pokoji nebo v jiném prostoru hotelu užívá vlastní spotřebiče či jiná elektrická zařízení, odpovídá za škody těmito spotřebiči a zařízeními způsobené.    
 2. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým hotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude klientovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 40 € za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 3. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách hotelu. V pokojích platí přísný zákaz kouření a rozdělávání (používání) otevřeného ohně. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 € za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře napojené na pult centrální ochrany. V případě, že klient poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 €.
 4. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 5. Klientům je přísně zakázáno využívat prostory wellness centra pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. Klient, který trpí kardiovaskulárním onemocněním, resp. má jakékoliv zdravotní problémy, v důsledku kterých pobyt ve vířivce, resp. v sauně může zhoršit jeho zdravotní stav nebo ohrozit jeho život, může využívat zařízení posilovny a saun jen na vlastní riziko a zodpovědnost.
 6. Ubytování se psi nebo jinými zvířaty není povoleno.
 7. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna, zamknout dveře a kartu od hotelového pokoje odevzdat na recepci. Za ztrátu čipové karty účtuje hotel částku 5 € za kus. V případě, kdy má host zapůjčeno ovládání od klimatizační jednotky, odevzdá při odchodu rovněž toto ovládání. Za ztrátu ovládání od klimatizační jednotky účtuje hotel částku 80 €.
 8. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 9. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách hotelu.
 10. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
 11.  Hotel může klientovi podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého klienta či třetí zletilé osoby pro klienta, a to pouze na výslovný pokyn takového klienta či osoby. Riziko spojené s podáním takových léčiv, jako i případné riziko kontraindikace, nese žadatel o vydání léčiva.
 12. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách hotelu společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách hotelu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem hotelu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 13. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 14. Klient si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 15. V případě velkého zájmu klientů hotelu o využívání doplňkových služeb jako např. wellness nebo sauna, si hotel vyhrazuje právo omezit vstup, resp. využívání služeb klienta na max. 1 hodinu doplňkové služby.
 16. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. Dotazník je k dispozici na recepci.
 17. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 18. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje hotel klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 19. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 20. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů uděluje souhlas k manuálnímu i automatickému zpracování osobních údajů, které poskytl, a to na dobu nezbytně nutnou.  Účelem zpracování je poskytnutí ubytovacích služeb jakož i nabízení dalších produktů a služeb. Tento souhlas je udělen společnosti e-Finance EU, a.s. a všem společnostem, které s ní tvoří koncern. Tento souhlas je host oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu recepce@efispahotel.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.

S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence hotelu. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si hotel právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek.

Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozními řády ubytovací, stravovací a wellness části hotelu. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 

 Ubytovací řád je platný od 1.12.2023.

 

 

 

Kde nás najdete

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám

Odeslaním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů
* Všechna pole jsou povinná.