Provozní řád Wellness EFI SPA Hotelu

 

Část I.

Základní ustanovení

e-Finance EU, a.s., IČO: 03178307, se sídlem Bratislavská 234/52, 602 00 Brno (dále jako „provozovatel“) je vlastníkem budovy v níž je provozován EFI SPA HOTEL na adrese 28. října 1903/23, Brno 602 00.

Provozovatel vydává tento Návštěvní řád, který určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem návštěvy wellness centra.

Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrana jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že svým vstupem souhlasí s pořízením fotografií či videozáznamu v prostorách zařízení.

 

Část II.

Povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku provozovatele nebo umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem.
 2. Návštěvník je povinen řídit se tímto návštěvním řádem a pokyny obsluhy.
 3. Zakoupením vstupu či permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 4. Vstup do prostor wellness je hostům povolen vždy po domluvě s pracovníkem recepce. Provozní doba wellness je každý den od 10:00 do 22:00 hod. Sauny jsou v provozu denně od 16:00 do 22:00 hod. Změna provozní doby je vyhrazena provozovatelem. Rezervace wellness prostoru po 22 hod. je možná pouze na základě domluvy s obsluhou recepce hotelu.
 5. Obsluha objektu je oprávněna odmítnout vstup dalších hostů v případě naplnění kapacity zařízení.
 6. Dětem je vstup do wellness povolen od 3 let věku. Děti mladší 15-ti let mohou do prostor Wellness vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let.
 7. Před vstupem do wellness je nutné se důkladně osprchovat v šatnách. Do prostor wellness host vstupuje na boso či v přezůvkách k tomu určeným.
 8. Ve všech prostorech wellness je zakázáno chovat se hlučně, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.
 9. Do prostoru wellness doporučujeme vstup bez použití šamponů, tělových mýdel apod., které mohou způsobit zvýšenou tvorbu pěny ve vířivkách.
 10. Obsluha objektu je oprávněna odmítnout vstup dalších hostů v případě naplnění kapacity zařízení.
 11. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně v celém objektu a rovněž respektovat zákaz pohybu domácích zvířat.
 12. Za volně odložené osobní věci provozovatel nezodpovídá. K uložení věcí je určena uzamykatelná skříňka v šatně. Cenné předměty (šperky, hodinky, peníze atd.) jsou klienti povinni uložit do trezoru, jež je umístěn v prostorech recepce hotelu nebo trezoru na hotelovém pokoji. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost!
 13. Do prostor Wellness je zakázáno
  • vnášet vlastní potraviny či nápoje
  • vnášet skleněné nádoby, lahve či sklenice
  • vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít, nebo i které mohou být pro uživatele a návštěvníky zařízení potencionálně nebezpečné
  • vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
  • vnášet, držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky, jedy nebo prekursory, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
  • vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
  • vnášet tlakové nádoby, hořlaviny, výbušniny, pyrotechniku apod.
  • vstupovat se žvýkačkou 
 14. V prostorách Wellness je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.
 15. V prostorách Wellness je zakázáno pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy.
 16. Návštěva saun a vířivky je určená především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které doposud saunu a vířivku nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 17. Do Wellness je zakázán vstup osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích, dále osobám s chorobami působícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány, aj.)
 18. Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob (karanténa).
 19. Do Wellness je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým. Při jakémkoliv poranění, nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření a tito přivolají obsluhu zařízení.
 20. V prostorách wellness se hosté pohybují v plavkách nebo zahaleni do županu, osušky či prostěradla; mimo saunovací zónu a vířivku, které využívají bez plavek – saunování a používání vířivky v plavkách je zakázáno. Při přecházení mezi jednotlivými procedurami používají osušku či prostěradlo.
 21. Po ukončení návštěvy Wellness předá návštěvník klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru objektu nic nezapomněl (za věci zapomenuté nenese provozovatel žádnou odpovědnost!) a zaplatí konzumaci u obsluhy.
 22. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu ukončit procedury s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory Wellness včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
 23. Obsluha Wellness je oprávněna vykázat ty návštěvníky, kteří se chovají nevhodně, hlučně, jejich oděv či čistota neodpovídají dobrým mravům. Takto vykázaným návštěvníkům nebude uhrazené vstupné vráceno.

 

Část III.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA MAJETKU ČI ZDRAVÍ

 1. Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v prostorech šaten a trezor na hotelové recepci! Místy určenými k odkládání finanční hotovosti, cenností, osobních dokladů, mobilních telefonů a jiných cenných věcí je pouze trezor na hotelové recepci!
 2. Každý klient je odpovědný za řádné uložení svých věcí do šatní skříňky/trezoru a její/jeho řádné uzamčení. Za ztrátu, odcizení či poškození věcí ponechaných klientem mimo místa k tomu určená nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Každý klient je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy Wellness. Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi Wellness nenese provozovatel odpovědnost.
 3. Každý klient je povinen se v prostorech Wellness chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Klient bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili klienti sami vlastním jednáním, nedodržováním tohoto Řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců provozovatele ani za úrazy způsobené klientům jinými klienty. Provozovatel všem klientům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit v recepci případně provozovateli zařízení.
 4. Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být návštěvníkem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud návštěvník nevyrozumí provozovatele o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.
 5. Dětem je vstup do wellness povolen od 3 let věku. Děti mladší 15-ti let mohou do prostor Wellness vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy Wellness je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

 

Část IV.

Všeobecné bezpečnostní předpisy

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a řídit se pokyny zodpovědné osoby. Z bezpečnostních důvodů musí v potírně být vždy přítomny nejméně 2 osoby. Návštěvník při nepříjemných pocitech v průběhu saunování (nevolnost, bušení srdce, tíha na prsou, závratě) musí saunování přerušit. Návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách udržovat pořádek a čistotu a dbát na maximální bezpečnost.

Důležitá telefonní čísla:  HASIČI 150, ZDRAVOTNÍ POMOC 155

 1. První pomoc

Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti, vzniklé v průběhu saunování, požádá postižený ostatní návštěvníky o přivolání obsluhy, která poskytne první pomoc, případně zajistí přivolání odborného lékaře a vyčká jeho příchodu. V prostorách Wellness je k dispozici lékárnička. Je vybavena potřebným zdravotnickým materiálem dle charakteru poskytovaných služeb a je pravidelně kontrolována a doplňována. Všichni zaměstnanci odpovědní za provoz Wellness jsou proškoleni k poskytování první pomoci. Při drobném poranění provede obsluha potřebné ošetření, v závažnějších případech přivolá odbornou lékařskou pomoc.

 

Část V.

Vyloučení z návštěvy WELLNESS centra

 

 1. Z areálu wellness bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
 2. Neopustí-li návštěvník v takových případech wellness centrum na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

Kde nás najdete

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám

Odeslaním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů
* Všechna pole jsou povinná.